ทีมงานของเรา

ทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจะดูแลคุณและคนที่คุณรัก

ภรณ์พิชยา (กุ้ง)

ศรุตยา (กิ๊บ)

ณลตา ( ปุ่น )

วรางค์ฉัตร ( วรรณ )

ปฐมา (ยิ้ม)

อัมพวัน (เม)

ภัคชุดา (ส้ม)

ภรณ์พิชยา เมธารัฐวรกิตติ์ (กุ้ง)

กรรมการบริหาร
คุณวุฒิ
10x MDRT
10x TOT
Fact Finding Advisor
ที่ปรึกษาคุณวุฒิ...
ประสบการณ์
เริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ปี 25xx (30ปี)
ดูแลครอบครัวกว่า 2,000 ครอบครัว
อบรมการถอดค่าความสามารถและ Fact Finding จากสถาบันในสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถหาเป้าหมายชีวิตและถอดการลงทุนป้องกันความเสี่ยงต่อปีแก่ลูกค้าได้

น.ส. ศรุตยา โรจนรัต (กิ๊บ)

Fianace Advisor ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ประกันชีวิตและสุขภาพ
อายุงาน
12 ปี
การศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ
Careers
Secretary Unit manager 6 years.
 Insurance License 4701057620
IC licence IC076772
ประสบการณ์
ดูแลลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว รวมถึงกลุ่มบริษัทในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุกลุ่ม
สิ่งที่เชี่ยวชาญ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ วางแผนประกันสุขสุขภาพ โรคร้ายแรง การศึกษา การเกษียณอายุ
Port ลุกค้า ที่ดูแล / ลูกค้าบุคคลหรือ บริษัท ที่อ้างอิงได้
ลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว มากกว่า 200 ครอบครัว และกลุ่มบริษัทฯ เช่น บริษัท บาลทิพย์รักษาความปลอดภัย บริษัท ณัชชา เพลส เซอร์วิส เจ้าของกิจการผู้ผลิตเสื้อเชิ๊ต เป็นต้น
คติในการทำงาน หรือคติประจำใจ
วันนี้เป็นโอกาสของคุณ ที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่คุณต้องการ 
Today is your opportunity to build the tomorrow you want.

ณลตา บุญวรธนโชค ( ปุ่น )

-
ใบอนุญาต
Insurance License. : 4801026816
Investment License. : IC055972
การศึกษา
ปริญญาตรี : มหาลัยรามคำแหง สาขาการตลาด
ประสบการณ์การทำงาน
ทำบัญชี ให้บริษัทเอกชน 3 ปี
ประสบการณ์ AIA
เข้าสู่อาชีพประกันชีวิต ปี 2548 อายุงาน มากกว่า 17 ปี
ความเชี่ยวชาญ
ผู้เชียวชาญ ด้านวางแผนประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุติเหตุ ประกันชีวิตควบการลงทุน รายเดียว , กลุ่ม และองค์กร PORT ลูกค้า มีมากว่า 300 ครอบครัว และ องค์กร 10 กว่าองค์กร
คุณวุติที่ได้รับ
นักงานจำนวยราย 50 รายประกันชีวิต 2549
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549
ABCD ยอดนักงานติดต่อกันมากกว่า 10
คุณวุฒิต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ , เวียดนาม , ลาว
คติการทำงาน
ในทุกวิกฤกตมีโอกาสเสมอ

วรางค์ฉัตร ธารีสินไพศาล ( วรรณ )

-
ใบอนุญาต
Insurance License. : 4901074669
การศึกษา
ปริญญาตรี : มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาการจัดการทั่วไป
ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัทเอกชน 11 ปี
ประสบการณ์ AIA เข้าสู่อาชีพประกันชีวิต ปี 2550 อายุงาน มากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์ AIA
เข้าสู่อาชีพประกันชีวิต ปี 2550 อายุงาน มากกว่า 15 ปี
คติประจำใจ
ม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
ความเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ ด้านวางแผนประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตควบการลงทุน รายเดี่ยวกลุ่ม และองค์กร
PORT
ดูแลลูกค้ารายเดี่ยว, รายกลุ่มและแบบครอบครัว
คุณวุติที่ได้รับ
นักขายจำนวนราย
คติการทำงาน
เราจะไม่หยุดเดินจนกว่าจะสำเร็จ

ปฐมา ผลพุฒิ (ยิ้ม)

-
ใบอนุญาต
Insurance License. : 6501009436
การศึกษา
ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ระบบงาน ERP 18 ปี
ให้บริการให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีประจำปี
ให้บริการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มใช้งานระบบ ERP
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการวางระบบ HR
ความเชี่ยวชาญ
เข้าร่วมโครงการ FA PRIME
เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี
คติการทำงาน
ความสำเร็จ ต้องแลกกับการลงมือทำ

อัมพวัน รอดลอย(เม)

-
ใบอนุญาต
Insurance License ; 540261
การศึกษา
: ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์การทำงาน
Computer Technician 5 ปี
General manager 3 ปี
Financial advisor 7 ปี
ให้บริการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี
ให้คำปรึกษาบริการด้านประกันภัยทุกชนิด
ความเชี่ยวชาญ
ให้คำปรึกษาบริการด้านประกันภัยทุกชนิด อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ความคุ้มครองสุขภาพจากโรคร้ายแรง
คุณวุติที่ได้รับ
นักขายจำนวนราย .. 
เข้าโครงการ Financial advisor 2559
คติการทำงาน
การดำรงชีวิตที่ดี คือ ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา

ภัคชุดา กมลนันทภัค (ส้ม)

-
อายุงาน
9 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี
คุณวุฒิวิชาชีพ
Financial Advisor
ประสบการณ์การทำงาน
ดูแลลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าองค์กรต่างๆ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนประกันชีวิตที่เชี่ยวชาญทางด้านประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง
Port ลูกค้าที่ดูแล
ลูกค้ารายบุคคล ผู้ประกอบการ และลูกค้าองค์กรบริษัท
ผ่านการอบรม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- แบบประกันภัย
- แบบประกันสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง
- แบบประกันสัญญาเพิ่มเติม อุบัติเหตุ
- แบบประกันสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ
- แบบประกันเพื่อเกษียณอายุ
- การบริหารกิจกรรมการขาย
- CLP Sales Process
- Product Kickoff
- Premier Academy Club
- New Agent Club
- E-Learning -AIA I Leader
- E-Learning -AIA Excellent
- E-Learning -AIA E445
- E-Learning -AIA HB
- E-Learning -AIA 15 Pay 25 Special Par
- Cab Fly Day
บริษัท มิราเคิล เวลธ์คอนซัลติ้ง จํากัด Miracle Wealth Consulting Company Limited
Copyright 2024 © Miracle Wealth Consulting - All rights reserved.
Designed by CARE Digital
crossmenu